August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyễn Hương Giang

+423k
+ 38.17%)
1000

Đan Le

+118k
+ 15.17%)
1000

Hòa Nguyễn

+83k
+ 6.39%)
1000

Kay Trần

+79k
+ 13.39%)
970

Nguyễn Đức Phúc

+63k
+ 10.21%)
970

Dương Ngọc Khả Trang

+53k
+ 26.79%)
360

Nguyễn Thanh Tùng

+50k
+ 2.74%)
1000

Phương Tuấn

+37k
+ 2.72%)
1000

Esther Luu

+29k
+ 3.21%)
1000

Ninh Dương Lan Ngọc

+24k
+ 2.31%)
1000

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Độ Phùng

+48k
+ 5.28%)
1000

Thuy Anh Le

+42k
+ 19.54%)
370

Ngân Huỳnh

+39k
+ 19.36%)
350

Dương Hằng Nga

+24k
+ 46.13%)
110

Võ Thị Ngọc Ngân

+24k
+ 2.82%)
1000

Bang Cuong

+21k
+ 10.60%)
320

Tran Hung

+20k
+ 162.49%)
50

Lâm Đình Khoa

+20k
+ 6.41%)
480

Linh Nguyen

+20k
+ 79.15%)
70

Phan Nhi

+19k
+ 2.18%)
1000

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Tống Đông Khuê

+74k
+ 170.35%)
170

Tuan Hai

+45k
+ 186.20%)
100

Phạm Tuấn Hải

+41k
+ 52.90%)
170

Phan Yến

+27k
+ 57.35%)
110

Nguyễn Ngọc Hải Vân

+27k
+ 84.70%)
90

Ben Pham

+27k
+ 100.55%)
80

Lưu Ngọc Duyên

+26k
+ 12.40%)
350

Lã Thành Long

+25k
+ 108.91%)
70

Phạm Thế Thịnh

+22k
+ 14.68%)
260

Võ Huỳnh Ngọc Phụng

+21k
+ 4.31%)
740

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Lê Bảo

+5k
+ 0.80%)
980

Khả Như Trần

+3k
+ 0.43%)
1000

Khanh Ngo

+2k
+ 2.28%)
170

Hà Văn Quốc Thắng

+1k
+ 1.27%)
220

Nguyễn Hoàng Ly

+1k
+ 0.69%)
340

Chu Duyên

+
+ 0.18%)
190

Trần Đình Trọng


-0.00%)
1000

Bùi Tiến Dũng


-0.03%)
1000

Phan Văn Đức


-0.05%)
1000

Ngô Hương Dương

-1k
-0.18%)
0

August 2020

August 2020

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?