July 2021

July 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Nguyên Vũ

+365k
+ 228.91%)
6764

Ninh Dương Lan Ngọc

+291k
+ 25.55%)
10081

Nguyễn Thanh Tùng

+288k
+ 14.26%)
10077

Vũ Thu Trà My

+283k
+ 58.28%)
10086

Kiều Phạm

+280k
+ 66.73%)
9179

Ly Nha Ky

+247k
+ 72.59%)
7666

Lê Huỳnh Thuý Ngân

+223k
+ 49.17%)
8783

Khả Như Trần

+193k
+ 19.10%)
10080

Ngoc Trinh

+181k
+ 6.39%)
10085

Kay Trần

+161k
+ 21.89%)
10087

July 2021

July 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Độ Phùng

+404k
+ 26.63%)
0

Quế Ngọc Hải

+352k
+ 67.43%)
10076

Nguyễn Văn Toàn

+345k
+ 35.09%)
10084

Nguyễn Khánh Huyền

+256k
+ 47.05%)
10087

Nguyễn Trang

+228k
+ 48.63%)
9079

Cris Phan

+211k
+ 14.87%)
10082

Đỗ Duy Mạnh

+210k
+ 12.76%)
10083

Bùi Tiến Dũng

+193k
+ 16.80%)
10080

Phạm Trang

+189k
+ 43.34%)
8178

Nguyễn Quang Hải

+184k
+ 8.13%)
10077

July 2021

July 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Thúy Kiều Trịnh

+369k
+ 140.61%)
7870

Trần Hương Linh

+311k
+ 79.12%)
9176

Nguyễn Tiến Linh

+299k
+ 119.94%)
7074

Phạm Thị Ngọc Linh

+292k
+ 120.28%)
680

Trương Khả Di

+247k
+ 150.96%)
530

Hồ Liên

+205k
+ 34.31%)
10083

Nguyễn Hoàng Nhân

+190k
+ 91.98%)
460

Hoàng Đức

+157k
+ 123.30%)
3768

Trần Ngọc Ánh

+143k
+ 28.42%)
8174

Khanh Van Nguyen

+128k
+ 109.29%)
3261

July 2021

July 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

Khả Như Trần

+193k
+ 19.10%)
10080

Bùi Tiến Dũng

+193k
+ 16.80%)
10080

Trần Đình Trọng

+169k
+ 16.11%)
10082

Phan Văn Đức

+153k
+ 10.51%)
10087

Nguyễn Hoàng Ly

+46k
+ 17.80%)
4062

Lê Bảo

+26k
+ 3.84%)
9463

Chu Duyên

+5k
+ 3.85%)
1847

Hà Văn Quốc Thắng

+1k
+ 1.31%)
1950

Khanh Ngo

-1k
-1.45%)
1550

July 2021

July 2021

Name
Follower Growth Reach Score Avg. Influence Score

How do we score Influencer?

We look at more than follower numbers. We provide clients custom influencer marketing solutions to reach consumers intimately with seamless brand integrations that focus on quality– not quantity.


We help clients identify and activate relevant influencers who can authentically amplify brand messaging through social conversation and content, leveraging rich analytics to track social growth.


Want to discover which list that match your campaign and category?